Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Pole tekstowe: Struktura organizacyjna samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zakres działania oraz zadania samorządu……...więcej

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pole tekstowe: Organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zostały powołane w celu realizacji zadań. Najwyższym organem Izby jest Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania izby.
Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;
wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

Organami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych są ponadto”

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych …… więcej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej …….. więcej
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych …....więcej
Okręgowa Komisja Rewizyjna …….więcej

Pełnomocni Przedstawiciele

Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w celu zapewnienia obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania poprzez pełnomocnych przedstawicieli ………….więcej

Komisje problemowe

Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska powołała komisje problemowe, których zadaniem jest m.in. analiza i omawianie problemów w dziedzinach pielęgniarstwa oraz wskazywanie propozycji zmian i rozwiązań.

Zapraszamy wszystkich chętnych członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. do prac w ramach komisji.

Wykaz komisji problemowych i ich skład ……. więcej

Biuletyn Informacyjny

Pole tekstowe: Biuletyn Informacyjny jest kwartalnikiem wydawanym od 1991 r. Jest źródłem informacji na temat bieżącego funkcjonowania samorządu w Polsce i terenu działania Izby ale również jest tablicą wspomnień, podziękowań i gratulacji. Chcielibyśmy aby na łamach naszego czasopisma członkowie mogli się dzielić i wymieniać swoją wiedzą, doświadczeniami, pasją i osiągnięciami ……….. więcej

Aby umieścić w Biuletynie informację należy uprzednio jej treść przesłać na nasz adres e-mail: oipip_gorzow@wp.pl. 

Zapraszamy naszych członków  do współpracy.

Galeria

Pole tekstowe: Galeria to fotografie, a one mają niezwykłą moc. Tworzą historię, przywołują wspomnienia, wywołują uśmiech. Tu znajdziesz kilka z nich…...więcej
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.