Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Pole tekstowe: Struktura organizacyjna samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zakres działania oraz zadania samorządu.......więcej

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pole tekstowe: Organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zostały powołane w celu realizacji zadań Najwyższym org; Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim działania izby 

Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady. okręgowej komisji rewir okręgowego rzecznika,
3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby.
4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady. okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowe g rzecznika i jego zastępców,
5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd.
6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

Organami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych są ponadto

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ...... więcej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej....... więcej

Okręgowy Sąd Pielęgniarek t Położnych ......więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna.......więcej

Pełnomocni Przedstawiciele

Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w celu zapewnienia obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania poprzez pełnomocnych przedstawicieli.............więcej

Komisje problemowe

Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska powołała komisje problemowe których zadaniem jest m. in analiza 
i omawianie problemów w dziedzinach pielęgniarstwa oraz wskazywanie proporcji zmian i rozwiązań Zapraszamy wszystkich chętnych członków Okręgowej Izby pielęgniarek i położnych w Gorzowie Wlkp. do prac w ramach  komisji.
Wykaz komisji  problemowych i ich skład....... więcej

Biuletyn Informacyjny

Pole tekstowe: Biuletyn Informacyjny jest kwartalnikiem wydawanym od 1991 r. Jest źródłem informacji na temat bieżącego funkcjonowania samorządu w  Polsce i na terenie działania Izby ale również jest tablicą wspomnień, podziękowań i gratulacji. Chcielibyśmy aby na łamach naszego czasopisma członkowie mogli się dzielić 
i wymieniać swoją wiedza, doświadczeniami, pasją i osiągnięciami........... Więcej

Aby umieścić w Biuletynie informację należy uprzednio jej treść przesłać na nasz adres e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

Zapraszamy naszych członków do współpracy.

Galeria

Pole tekstowe: Galeria to fotografie, a one maja niezwykła moc . Tworzą historię, przywołują wspomnienia, wywołują uśmiech. Tu znajdziesz kilka z nich…..więcej