Pole tekstowe: Konkurs „Położna na Medal 2018” ……...więcej
Pole tekstowe: Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej……….więcej 
Pole tekstowe: Informacja odnośnie produktu leczniczego Zinbryta ………..więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA ……….więcej

aktualności

Pole tekstowe: Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych…...więcej
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce……..więcej

Konsultacje

Pole tekstowe:

PODWYŻKI

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Rozporządzenia…….więcej
Pole tekstowe: Komunikaty ……...więcej
Pole tekstowe: Wniosek……….więcej
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane  przez OIPiP w Gorzowie Wlkp…….więcej
Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane na terenie kraju…..więcej

KONFERENCJE

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U z 2018 r, poz 2459)…...więcej

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z prośbą o zgłoszenie uwag  lub braku  uwag, w terminie do 22 maja 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek Rejestrowanie i obsługiwanie pacjentów do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z prośbą o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby kwalifikacji rynkowej, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 16 maja 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl ....pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra  właściwego do spraw zdrowia z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie 
do 17 maja 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl….pobierz

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych 
z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 17 maja 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do l czerwca 2019 roku, na adres: oipip.gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 471), z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do 24 maja 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz

Załączniki—Pobierz