Pole tekstowe: Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej……….więcej 
Pole tekstowe: Informacja odnośnie produktu leczniczego Zinbryta ………..więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA ……….więcej

aktualności

Pole tekstowe: Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych…...więcej
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce……..więcej

Konsultacje

Pole tekstowe:

PODWYŻKI

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Rozporządzenia…….więcej
Pole tekstowe: Komunikaty ……...więcej
Pole tekstowe: Wniosek……….więcej
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane przez OIPiP w Gorzowie Wlkp…….więcej
Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane na terenie kraju…..więcej

KONFERENCJE

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U z 2018 r, poz 2459)…...więcej

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią...więcej
Pole tekstowe: Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią….więcej
Pole tekstowe: Stanowisko nr 27 w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”…...więcej
Pole tekstowe: Apel nr 1 XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej. skierowany do: wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących zawodowo na stanowiskach wykonawczych i zarządzających. 
…….więcej
Pole tekstowe: Laureatka konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii Queen Silvia Nursing Award 2019…..więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.547) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej….więcej
Pole tekstowe: Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych…….więcej
Pole tekstowe: Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych………więcej
Pole tekstowe: Dwie Statuetki „Lubuski Samarytanin” dla pielęgniarek z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.! ........więcej
Pole tekstowe: Nowy konkurs wiedzy dla położnych od CSL Behring w aplikacji Ask Med Now Zapraszamy do udział…..więcej
Pole tekstowe: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag lub braku uwag do projektu ustawy, w terminie do 7 sierpnia 2020 r.9 na adres e-mail: oipip_gorzow@wp.pl…...więcej

Uzasadnienie—pobierz
Pole tekstowe: Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, z prośbą o uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w tarninie do 17 sierpnia 2020 r., na adres: oipip_gorzow@wp.pl…...więcej

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: Projekt  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kasztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, 
z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 16 sierpnia 2020 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl…...więcej

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, 
w terminie do 10 sierpnia 2020 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Załączniki—pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r., z prośbą 
o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie  z  załączoną  tabelą,  w  terminie  do  12  sierpnia  2020  roku,  na  adres: oipip_gorzow@wp.pl…...więcej

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 20 sierpnia 2020 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl…..więcej

Tabela—pobierz