Pole tekstowe: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej…...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
- Pobierz Pdf, 
- Pobierz Word.
Pole tekstowe: Uchwała nr 107/VII/2016 w sprawie: przyjęcia wzorów dokumentów do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych…...Pobierz
Pole tekstowe: Procedura kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
 - Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia - zał. nr 1…..Pobierz
Pole tekstowe: Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika - zał. nr 2….Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie do celów podatkowych - zał. nr 3…..Pobierz
Pole tekstowe: Porozumienie - zał. nr 4…...Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej - zał. nr 5, NR 6…...Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży zagranicznej - zał. nr 7...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie 100 % kosztów podróży– ZaŁ. NR 8...Pobierz
Pole tekstowe: Ewidencja przebiegu pojazdu - zał. nr 9….Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie o poniesionym wydatku oraz braku jego udokumentowania - zał. nr 10...Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 8 ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ A DANE OSOBOWE…...Pobierz

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ B WYKSZTAŁCENIE …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ C STAŻ …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ D DANE …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ E ZATRUDNIENIE…...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ F ZATRUDNIENIE C.D…...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ G KSZTAŁCENIE …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ H RODO …...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek do przeszkolenia po 5 letniej przerwie …..Pobierz
Pole tekstowe: Uwaga pismo w sprawie wygaśnięcia Prawa Wykonywania Zawodu……. Pobierz
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA……….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 11 Oświadczenie, o zamierze podjąć wykonywanie zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej……..Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 12 Oświadczenie, o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego*…….Pobierz
Pole tekstowe: Regulamin udzielania zapomóg bezzwrotnych…...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o udzielenie zapomogi…….Pobierz

Refundacja kosztów kształcenia

Pole tekstowe: Regulamin refundacji kosztów kształcenia…….Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o refundacje kosztów kształcenia….Pobierz

Zapomogi

Pozostałe wnioski

Pole tekstowe: Załącznik nr 1 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO* ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH…….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANI A ZAWODU ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH …….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 3 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTWCZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO…..Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 4 WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WGORZOWIE WIELKOPOLSKIM....Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 5 WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WGORZOWIE WIELKOPOLSKIM ….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 6 WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA WPRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA …...Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 7 WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH…….Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Składki członkowskie

Pole tekstowe: Oświadczenie dla pielęgniarek/położnych niepracujących posiadających status emeryta lub rencisty lub pobierających świadczenie przedemerytalne od dnia 1 lutego 2016 r. zwolnionych z opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych …..Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie dla pielęgniarek/położnych pracujących posiadających status emeryta lub rencisty …..Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o rozłożenie na raty …..Pobierz
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Uchwała nr 310/VII/2018 NRPiP z dnia 22.03. 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów…...więcej
Pole tekstowe: Uchwała nr 354/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. 
w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek 
i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów….więcej
Pole tekstowe: Uchwała nr 468/VII/2020…...Pobierz
Pole tekstowe: Koronawirus—informacje
Pole tekstowe: Wniosek o udzielenie zapomogi SARS-CoV-2 COVID-19…….Pobierz
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Regulamin udzielania zapomóg bezzwrotnych SARS-CoV-2 COVID-19…...Pobierz
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia