Pole tekstowe: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej…...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
- Pobierz Pdf, 
- Pobierz Word.
Pole tekstowe: Dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

- Pobierz Pdf.
- Pobierz Word.
Pole tekstowe: Formularz planów kształcenia 

- Pobierz
Pole tekstowe: Uchwała nr 107/VII/2016 w sprawie: przyjęcia wzorów dokumentów do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych…...Pobierz
Pole tekstowe: Procedura kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
 - Pobierz
Pole tekstowe: Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów…...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia - zał. nr 1…..Pobierz
Pole tekstowe: Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika - zał. nr 2….Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie do celów podatkowych - zał. nr 3…..Pobierz
Pole tekstowe: Porozumienie - zał. nr 4…...Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej - zał. nr 5…...Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży zagranicznej - zał. nr 6...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie w podróży krajowej, zagraniczne z samolotu - zał. nr 7...Pobierz
Pole tekstowe: Umowa na używanie pojazdu - zał. nr 9….Pobierz
Pole tekstowe: Ewidencja przebiegu pojazdu - zał. nr 10….Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie w podróży krajowej, zagranicznej z samochodu - zał. nr 8...Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie o poniesionym wydatku oraz braku jego udokumentowania - zał. nr 11...Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 8 ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ A DANE OSOBOWE…...Pobierz

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ B WYKSZTAŁCENIE …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ C STAŻ …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ D DANE …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ E ZATRUDNIENIE…...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ F ZATRUDNIENIE C.D…...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ G KSZTAŁCENIE …...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH CZ H RODO …...Pobierz
Pole tekstowe: Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat…..Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek do przeszkolenia po 5 letniej przerwie …..Pobierz
Pole tekstowe: Uwaga pismo w sprawie wygaśnięcia Prawa Wykonywania Zawodu……. Pobierz
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA……….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 11 Oświadczenie, o zamierze podjąć wykonywanie zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej……..Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 12 Oświadczenie, o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego*…….Pobierz
Pole tekstowe: Regulamin udzielania zapomóg bezzwrotnych…...Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o udzielenie zapomogi…….Pobierz

Refundacja kosztów kształcenia

Pole tekstowe: Regulamin refundacji kosztów kształcenia…….Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o refundacje kosztów kształcenia….Pobierz

Zapomogi

Pozostałe wnioski

Pole tekstowe: Załącznik nr 1  WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO* ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH…….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANI A ZAWODU ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH …….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 3 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTWCZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO…..Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 4 WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WGORZOWIE WIELKOPOLSKIM....Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 5 WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WGORZOWIE WIELKOPOLSKIM ….Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 6 WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA WPRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA …...Pobierz
Pole tekstowe: Załącznik nr 7 WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH…….Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.