Ustawy

Rozporządzenia

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
, poz. 1373 z późn. zm.)….więcej
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej — (Dz. U. z 2019 r., poz.576 z późn. zm.)….więcej

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916)….więcej

Pole tekstowe: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z poz. zm.)…...więcej
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 z późn. zm.)…..więcej
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych—(Dz. U. z 2019 poz. 1471 z późn. zm.)…..więcej
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 357 z późn. zm.)…...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) ….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896) ….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866) ….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595) ….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) …..więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
 i położnych — (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761 z późn. zm.) ….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222) ...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545) ...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania 
o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1106) ….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016  r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1792) …...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 817) ...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie  (Dz. U. z 2011 r., Nr 18 poz. 94) …...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 Nr 247 poz. 2481) …..więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 497) …..więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U rok 2017 poz. 1975)…..więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2018 r., poz. 909) ….więcej
Pole tekstowe: Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej …..więcej

Pozostałe

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U z 2018 r, poz 2459)…...więcej

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian 
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U z 2019 r. poz. 605 )…..więcej
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2019 r. poz 2335) …..wiecej
Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ……….więcej
Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów……...więcej
Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 101/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej…...więcej
Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej…….więcej

ZARZĄDZENIA

Pole tekstowe: Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.547) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej….więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2020 poz. 581)…..więcej
Pole tekstowe: Zarządzanie Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych  przez pielęgniarki i położne…..więcej