Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Praca:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zatrudni w Terenowym Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy. Kontakt telefoniczny: 68 3298366
lub 68 3298363, adres e-maij. dyrekcja@rckik.zgora .pl

Poradnia Kardiologiczna - Gorzów Wlkp. Zatrudni pielęgniarkę Warunki pracy oraz wynagrodzenia do uzgodnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 635 286.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej pielęgniarki na Oddział Chorób Wewnętrznych. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w komfortowych warunkach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką pod numerem telefonu: 957639964.

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. zatrudni do pracy pielęgniarki do pracy w oddziałach.

 

· Wymagania: Wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo i prawa wykonywania zawodu

· Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy

· Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta

· Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku;

mile widziane posiadanie kursów specjalistycznych i/lub pracy na oddziale neurologicznym lub ZOL

 

· Oferujemy: Współpracę w oparciu o różne formy zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, kontrakt

· Możliwość pracy w godzinach dopołudniowych, jak i w formie dyżurów

· Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego

· Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy

Stabilne warunki pracy

 

Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@nowyszpital.pl lub kontakt pod
nr tel: 798038212lub 512425732

Zatrudnimy pielęgniarkę (Posiadane Prawo Wykonywania Zawodu ) do obozu harcerskiego pod namiotami w miejscowości Chycina koło Bledzewa na umowę zlecenie (800 brutto) na powyższej placówce w terminie 04-24.07.2017 r.

 

tel. 608504507

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ul. Zyty 21 zatrudni w Terenowym Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim, w pełnym wymiarze godzin pracy mgr pielęgniarstwa. Kontakt telefoniczny: 68 3298366 lub 68 3298363, adres e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl

„ Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudni Pielęgniarki i Położne. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Kierownikiem ds Pielęgniarstwa pod numerem telefonu   95 7331 250.”

Poszukiwana  pielęgniarka  do   pracy   w  Przychodni   POZ  w   Bobrówku   ul.   Leśna   5 z ukończonym kursem szczepień. Forma zatrudnienia - działalność gospodarcza lub umowa zlecenie.

Osoba do kontaktu: Roman Gorczyca 605 623 966

Hospicjum Św. Kamila zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę na cały etat. Zatrudnienie od stycznia 2018 r. Wymagane prawo jazdy. Mile widziane doświadczenie w paliatywie i kurs opieki paliatywnej cv proszę wysłać na adres email  kubejko.malgorzata@hospicjum-gorzow.pl  lub osobiście do pielęgniarki oddziałowej Małgorzaty Kubejko.

Poradnia Kardiologiczna - Gorzów Wlkp. Zatrudni pielęgniarkę. Warunki pracy oraz wynagrodzenia do uzgodnienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 635 286.

Pole tekstowe: Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. zatrudni pielęgniarkę/ pielęgniarza… więcej
Formularz ofertowy — pobierz
Szczegółowe warunki udziału w konkursie PIELEGNIARKA — pobierz

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą pilnie zatrudni pielęgniarki po ukończeniu specjalizacji z pielęgniarstwa w opiece paliatywnej. Chętne osoby mogą dzwonić na poniższe numery zamieszczone w stopce lub do sekretariatu Biura Zarządu 41 240 1802 lub 41 240 1805.

Ponadto  mile widziane chętne do współpracy pielęgniarki na innych oddziałach, np. Izba Przyjęć, Oddział Chorób Wewnętrznych, ZOL.

Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku zatrudni: położne w oddziale ginekologiczno-położniczym pielęgniarki
w oddziałach szpitalnych

Istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony lub umowę cywilnoprawną (w tym również umowa-zlecenie) w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Warunki pracy i płacy
do uzgodnienia . Kontakt 95 7461810 wew 72 oraz 95 7462502

Alergo-Med. Poradnia Alergologiczna i Chorób Płuc w Gorzowie Wlkp. poszukuje pielęgniarki (emerytki, rencistki)
do pracy 3 dni w tygodniu na 6 godzin tel. kontaktowy do przychodni 957226333

W związku z uzyskaniem praw emerytalnych świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresie medycyny szkolnej wystąpili do LOW NFZ z wnioskami o rozwiązanie umów z dniem 31.12.2017 r.

 

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji pielęgniarkom o możliwości zawarcia umów w w/w zakresie od 1.01.2018 r., w szkołach wykazanych poniżej oraz zamieszczenie komunikatu w tej sprawie na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:

>  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 6 w Gorzowie Wlkp. ul Gwiaździsta 14,

>   Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gorzowie Wlkp. AL Konstytucji 3 Maja 44,

>   Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Brójcach, ul. Polna 6,

>   Zasadnicza Szkoła w Trzcielu, ul. Armii Czerwonej 8,

>   Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzcielu. ul. T. Kościuszki 21

 

Jednocześnie informuję, że świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kontraktowane są w tzw. trybie otwartym na podstawie art, 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. póz J 793 ze zm.)> bez konieczności ogłaszania postępowania w trybie konkursu ofert.

Umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawiera się ze świadczeniodawcą spełniającym warunki do zawarcia umowy określone w:

I. Zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowa opieka zdrowotna ze zmianami.

II.        Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz,U.2016.86 j .t) - załącznik nr 4. Zgodnie z § 32   w/w zarządzenia wnioski
o zawarcie um
ów mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego, Wnioski składa się nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w sposób umożliwiający zawarcie umowy na okres
od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego.

Szpital w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lub umowy zlecenia pielęgniarki instrumentariuszki. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr pod numerem telefonu 957639973

Wojewódzki Ośrodek Pracy w Gorzowie Wlkp. ul Fabryczna 70

poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarki

 

Wymagania niezbędne:

wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

doświadczenie zawodowe

znajomość obsługi komputera

Wymagania pożądane:

ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziadzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

doświadczenie zawodowe w poradni medycyny pracy

ukończony kurs EKG

ukończony kurs badań spirometrycznych

Krótki opis zadań

wykonywanie zadań pielęgniarki ochrony zdrowia pracujących w poradniach               i pracowniach WOMP oraz realizacja innych zadań wynikających z zakresu obowiązków i potrzeb jednostki

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie  dokumentów wymienionych poniżej w sekretariacie WOMP ul. Fabryczna 70 w terminie do dnia 23.02.2018r. do godz. 12.00 - osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz
z dopiskiem
„nabór na stanowisko pielęgniarki”

CV wraz z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016r. poz.)  
   

Kserokopia dyplomu

Kserokopia prawa wykonywania zawodu

Kserokopia zaświadczeń potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności

Kserokopie świadectw pracy

W sprawach naboru informacji udziela Pani Halina Kąkolewska w godz. 10.00 – 13.00  tel. 95 720 23 03, 95 720 02 80.

 

Po zakończonym naborze zostanie upowszechniona informacja o wynikach naboru

Alab laboratoria sp.z o.o. w Warszawie pilnie poszukuje pielęgniarki lub położnej do pracy w punkcie pobrań obsługującym praktykę lekarzy rodzinnych w Strzelcach Krajeńskich ul. Piastów 17.

Punkt Pobrań funkcjonuje w strukturze Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Gorzów, ul. Piłsudskiego 1B/309. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt :tel:505137134; 957320500:e-mail:alicja.michalska@alab.com.pl
lub
gorzow@alab.com.pl

Zapraszamy do współpracy.