Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

Zasady wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej reguluje m. in. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Ilekroć w ustawie jest mowa o pielęgniarce - rozumie się przez to także położną.

Pielęgniarki, położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej.

 

Działalność lecznicza może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek- zwanych dalej "praktykami zawodowymi

 

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej

PRAKTYKI ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać warunki o których mowa w art. 19 ust 1 ustawy o działalności leczniczej tj.:

-posiadać prawo wykonywania zawodu;

-nie może być: zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

-nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

-dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;

-uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1

 

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana spełniać warunki o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej tj.:

-posiadać prawo wykonywania zawodu;

-nie może być: zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

-nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

-dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;

-uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1

-posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

 Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana spełniać warunki o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej):

- posiadać prawo wykonywania zawodu;

-nie może być: zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na - podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

-nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

-uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

-zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1

-w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

-posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

-wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej:

-posiadać prawo wykonywania zawodu;

-nie może być: zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

-nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

-uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

-zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1

 

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej:

-posiadać prawo wykonywania zawodu;

-nie może być: zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

-nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

-uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

-zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1

-posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

WARUNKI WYKONYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą znajduje się pod adresem strony internetowej: https://rpwdl.csioz.gov.pl/.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej.

 

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ustawy o działalności leczniczej).


Miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

 

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych Pielęgniarka, położna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy przekazuje właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela  zgodnie z art. 25 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej

 

Pielęgniarka, położna prowadząca praktykę zawodową jest obowiązana posiadać regulamin organizacyjny praktyki zawodowej, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,

 

Pielęgniarka/położna, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, wniosek o wpis do rejestru.

 

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu.

W przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania termin biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis zgodnie z art. 104 ustawy o działalności leczniczej.

 

 Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

-wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;

-podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

-wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19;

-wnioskodawca:

prowadzi hurtownię farmaceutyczną lub hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie,

prowadzi aptekę ogólnodostępną albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie,

prowadzi punkt apteczny albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego prowadzenie,

zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1039 i 1375).

 

 Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

-złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

-wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

-rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

-niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;

-złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;

-bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;

-skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 836) albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) – w przypadku praktyk zawodowych;

-uzyskania informacji o zgonie podmiotu lub uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu.

 

Wykreślenie z rejestru z przyczyn, o których mowa w pkt 1–4 oraz 6–8, następuje z urzędu.

 

W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

 

Zgodnie z art. 110 ustawy o działalności leczniczej, do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia

WIZYTACJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zgodnie z art. 22 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.


Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osoby wykonując czynności wizytacyjne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo: żądania informacji i dokumentacji; wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; wglądu do dokumentacji medycznej; żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.


Po przeprowadzeniu czynności wizytacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera:

imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę albo firmę oraz adres siedziby; miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyjnych; imiona i nazwiska osób wykonujących czynności wizytacyjne; opis stanu faktycznego; opis ewentualnych nieprawidłowości; wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne; datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjnego.

 

Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

OPŁATY ZA WPIS/ZMIANĘ WPISU DO REJSTRU

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu leczniczego- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

 

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej.

 

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

 

Wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów działalności leczniczej od 02/2020 r:  104,00 zł

Opłacie podlega również zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 50% opłaty za wpis do rejestru tj. 52,00 zł.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

Organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu w zakresie danych dotyczących podmiotu wykonującego działalność leczniczą wynikających z dostosowania treści wpisu do zmian niezależnych od tego podmiotu z urzędu.

 

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

 

Do uchwał stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.