Pole tekstowe: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO* ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ……..Pobierz
Pole tekstowe: Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie  wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat…..Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek do przeszkolenia po 5 letniej przerwie …..Pobierz
Pole tekstowe: Uwaga pismo w sprawie wygaśnięcia Prawa Wykonywania Zawodu……. Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Prawo Wykonywania Zawodu

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu — więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM…….Pobierz
Pole tekstowe: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM……Pobierz
Pole tekstowe: WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM………..Pobierz
Pole tekstowe: WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ  OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM …….Pobierz
Pole tekstowe:  WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA …….Pobierz
Pole tekstowe: WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH* PROWADZONEGO PRZEZ OKREOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ……...Pobierz
Pole tekstowe: ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE ……….Pobierz
Pole tekstowe: OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA……….Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie, o zamierze podjąć wykonywanie zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej……..Pobierz
Pole tekstowe: Oświadczenie, o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego*
…...Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych osobowych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim przypomina o obowiązku aktualizacji danych
w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

 

Dane objęte aktualizacją w rejestrze pielęgniarek i położnych:

- zmiana nazwiska,

- ukończenie kursów i specjalizacji,

- ukończenie studiów wyższych,

- zmiana miejsca zamieszkania,

- zmiana miejsca zatrudnienia,

- rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,

- zgubienie lub kradzież dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu,

- zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczniczą w formie

indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązane są do zgłaszania

wszelkich zmian objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie podmiot prowadzący rejestr może
w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.