Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: AKTUALIZACJA DANYCH


Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wykonujące zawód w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.

Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Zgodnie z  art. 46 pielęgniarka i położna wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to następujących danych:
1) osobowych tj.  imię (imiona) i nazwisko;, nazwisko rodowe;, imiona rodziców;, płeć;, miejsce i datę urodzenia;
2) numeru PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;, numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) obywatelstw; adresu miejsca zamieszkania;
4) numeru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numerów poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;  informacji o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;  informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
5) tytułu zawodowego, nazwy ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numeru dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;
6) daty  rozpoczęcia wykonywania zawodu; nazwy pracodawcy oraz daty zatrudnienia i stanowisko poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;
7) stażu podyplomowego – jeżeli dotyczy;, ukończonego kształcenia podyplomowego, uzyskanych stopni naukowy, tytułów naukowych, ,
9) informacji o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;
10) informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu; czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a; zawieszeniu prawa wykonywania zawodu; przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
11) stosunku do służby wojskowej – w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
12) informacji o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;
13) dacie zgonu.

Aktualizacji danych należy dokonać dostarczając arkusz zgłoszeniowy aktualizacyjny oraz  dokumenty poświadczające zmianę tj. 
- w przypadku zmiany nazwiska: kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub dowodu osobistego (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,
- w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopię dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,
- w przypadku aktualizacji wykształcenia: kserokopię dyplomu wraz z kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (oryginały dokumentów do wglądu),
- w przypadku aktualizacji ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających: kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (oryginały dokumentów do wglądu).

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów aktualizacja nie zostanie wykonana. 

Arkusz zgłoszeniowy- aktualizacyjny dostępny w zakładce pliki do pobrania

ZAŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH

Zgodnie z art. 51 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

1. zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

2. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;

3. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;

4. europejską legitymację zawodową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Wniosek o kwalifikacje dostępny w zakładce pliki do pobrania

WYGAŚNIĘCIE, ZRZECZENIE SIĘ, ZAPRZESTANIE PRAWA WYKONYWANIA ZADOWU

Zgodnie z art. 42. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.
2. Jeżeli pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie pozbawiona w całości albo w części prawa wykonywania zawodu, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz inne dokumenty świadczące o posiadaniu tego prawa tracą swoją ważność z dniem pozbawienia jej w całości albo w części prawa wykonywania zawodu.

Zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu dokonuje się na postawie złożonego przez pielęgniarkę, położną oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu. Wraz z oświadczeniem dostarcza się oryginał prawa wykonywania zawodu. Po złożeniu takiego oświadczenia prawo wykonywania zawodu wygasa. Dokument zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pozostaje w aktach osobowych.

Zaprzestania wykonywania zawodu dokonuje się na podstawie złożonego przez pielęgniarkę, położną oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony, zobowiązując się jednocześnie do natychmiastowego poinformowania Rady o zamiarze ponownego podjęcia wykonywania zawodu. 
W okresie zaprzestania dokument zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pozostaje w aktach osobowych.

Oświadczenia dotyczące zrzeczenia się lub zaprzestania dostępne w zakładce pliki do pobrania

WPIS LUB SKREŚLENIE Z REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.
  
Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych dokonywany jest z urzędu tj. na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”, lub na wniosek osoby zainteresowanej, która posiada prawo wykonywania zawodu ale: zmieniła miejsce wykonywania zawodu - dotychczasowe było na terenie działania innej izby okręgowej,

Na podstawie art. 5. ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru., a przestaje być członkiem samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.

W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych następuje w przypadku:
zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
przeniesienia się na teren działania innej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza granicami RP,
śmierci,
prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu 
utraty obywatelstwa polskiego,
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.

Wykreślenie z prowadzonego przez okręgową izbę rejestru pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia się na obszar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie w organie okręgowej izby, której pielęgniarka lub położna była członkiem.

STWIERDZENIE LUB WYDANIE DUPLIKATU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:
1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie:
1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa.

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”.
W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki albo położnej duplikat utraconego dokumentu.

PRZESZKOLENIE PO 5-LETNIEJ PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU


Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej

Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3, (tj. umowy o pracę, stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej) albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których  mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1

W zależności od długości przerwy w wykonywaniu zawodu przeszkolenie trwa:
- w przypadku przerwy powyżej 5 do 10 lat – przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 3 miesiące, 
- w przypadku przerwy powyżej 10 do 15 lat – przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 4 miesiące, 
- w przypadku przerwy powyżej 15 do 20 lat – przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 5 miesięcy,
- w przypadku przerwy powyżej 20 lat – przeszkolenie w wymiarze 6 miesięcy.

Szczegółowy program przeszkolenia stanowi załącznik do uchwały nr 48/VI/2016  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.02.2016 r. w sprawie: programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres  dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat …pobierz

Wniosek o przeszkolenie po 5-letniej przerwie dostępny w zakładce wnioski do pobrania.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SAMORZĄDU

Członkowie samorządu mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2–4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3) przestrzegać uchwał organów izb;
4) regularnie opłacać składkę członkowską;
5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZYRZECZENIE
„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:... pobierz 
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia