Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz.1038 z późń. zm.) członek samorządu ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską, a opłaca ją do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, do której rejestru jest wpisany. 

Składka członkowska powinna być uiszczana na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna bez względu na to, czy pielęgniarka, położna pracuje w zawodzie czy nie.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. określają wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału …….. więcej

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych określił miesięczna składkę członkowską w następującej wysokości:
1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych (tj. 35,55 zł/m-c).

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r…..więcej
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 357) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  z zysku w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,51 zł.

4739,51 zł. x 0,75% = 35,55 zł. 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne
bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*
wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

SPOSÓB I TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK

Składki są płatne miesięcznie. 

Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest wyższa. 

Wpłat można dokonywać na konto:
Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp. 
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Przelewy i wpłaty indywidualnych składek członkowskich powinny zawierać:
· imię i nazwisko pielęgniarki / położnej, za którą odprowadzana jest składka,
· adres zamieszkania, nr prawa wykonywania zawodu,
·  miesiąc, za który opłacana jest składka.

Brak powyższych danych w tytule przelewu utrudnia przypisanie składki właściwej pielęgniarce/położnej. 

Nie opłacane w terminie składki podlegają, zgodnie z art. 92 w/w ustawy, ściągnięciu  w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1314 z późn. zm.)

INFORMACJA DLA OSÓB ZATRUDNIAJĄCYCH PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE

Przedsiębiorcy zatrudniający pielęgniarki i położne, mogą przesyłać na adres e-mail oipip_gorzow@wp.pl wykazy składek członkowskich w pliku w formacie .csv
Kolumny wymagane do poprawnego importu danych to:  PESEL lub PWZ, rok i miesiąc. Separatorem pól jest średnik, separatorem dziesiętnym przecinek. Puste pola proszę oznaczać przez "0" (zero),  koniec wiersza średnikiem.

W nazwie pliku proszę zawrzeć nazwę ZOZ-u oraz okres za jaki opłacane są składki np. NAZWA_ZOZ_07_2016.csv

Wzór pliku można pobrać tutaj


WNIOSKI DO POBRANIA DOTYCZĄCE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ………więcej
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych