Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz.1038 z późń. zm.) członek samorządu ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską, a opłaca ją do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, do której rejestru jest wpisany. 

Składka członkowska powinna być uiszczana na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna bez względu na to, czy pielęgniarka, położna pracuje w zawodzie czy nie.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. określają wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału …….. więcej

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych określił miesięczna składkę członkowską w następującej wysokości:
1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych (tj. 42,42 zł/m-c).

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r……...więcej
 
W związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1798) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5 655,43 zł.

5 655,43 zł. x 0,75% = 42,42 zł. 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne
bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*
wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

SPOSÓB I TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK

Składki są płatne miesięcznie. 

Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest wyższa. 

Wpłat można dokonywać na konto:
Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp. 
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Przelewy i wpłaty indywidualnych składek członkowskich powinny zawierać:
· imię i nazwisko pielęgniarki / położnej, za którą odprowadzana jest składka,
· adres zamieszkania, nr prawa wykonywania zawodu,
·  miesiąc, za który opłacana jest składka.

Brak powyższych danych w tytule przelewu utrudnia przypisanie składki właściwej pielęgniarce/położnej. 

Nie opłacane w terminie składki podlegają, zgodnie z art. 92 w/w ustawy, ściągnięciu  w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1314 z późn. zm.)

INFORMACJA DLA OSÓB ZATRUDNIAJĄCYCH PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE

Przedsiębiorcy zatrudniający pielęgniarki i położne, mogą przesyłać na adres e-mail oipip_gorzow@wp.pl wykazy składek członkowskich w pliku w formacie .csv
Kolumny wymagane do poprawnego importu danych to:  PESEL lub PWZ, rok i miesiąc. Separatorem pól jest średnik, separatorem dziesiętnym przecinek. Puste pola proszę oznaczać przez "0" (zero),  koniec wiersza średnikiem.

W nazwie pliku proszę zawrzeć nazwę ZOZ-u oraz okres za jaki opłacane są składki np. NAZWA_ZOZ_07_2016.csv

Wzór pliku można pobrać tutaj
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Wysokość składki członkowskiej obowiązująca w latach 2016—2020 w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej
w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2 uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. określają wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych:

 

 

- Wysokość składki członkowskiej  od 02/2020 r. do 01/2021 –  40,26 zł /m-c

- Wysokość składki członkowskiej  od 02/2019 r do 01/2020 — 38,03 zł /m-c

- Wysokość składki członkowskiej  od 02/2018 r do 01/2019 — 35,55 zł /m-c

- Wysokość składki członkowskiej  od 02/2017 r do 01/2018 — 33,03 zł /m-c

- Wysokość składki członkowskiej  od 02/2016 r do 01/2017 — 32,10 zł /m-c

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADEK W LATACH 2016—2020 R.

Pole tekstowe: Koronawirus—informacje