Polityka Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

 

Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

I.           Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim (OIPiP) na ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400, Gorzów Wielkopolski. 

 

II.          Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Przemysława Pikułę, z którym można kontaktować się wysyłając:

- maila na adres: oipip_gorzow@wp.p

- pismo na adres siedziby Administratora.

III         Kiedy zbieramy dane osobowe?

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas realizacji naszych obowiązków wynikających z Państwa członkostwa w OIPiP oraz przepisów z ustawy o zawodzie  pielęgniarek i położnych, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

IV         Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

- wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych - podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO,

- wykonywania zawartych z nami umów - podstawa prawna: zawarcie i realizacja umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełniania ciążących na nas obowiązków ustawowych wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy - podstawa prawna: realizacja obowiązków zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO,

- archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami - podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 

W przypadku wyrażania dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy oipip_gorzow@wp.pl lub na adres siedziby Administratora

 

V          Odbiorcy danych

 

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań ustawowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

VI         Czas przetwarzania danych

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu tj. 50 lat.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

VII        Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód,

- jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia możecie Państwo realizować:

- drogą mailową, wysyłając maila na adres: oipip_gorzow@wp.p

- zwracając się do nas pisemnie na adres: ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400, Gorzów Wielkopolski.

 

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII      Pliki cookies

 

Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies.

IX         Klauzule informacyjne do pobrania:

 

Klauzula informacyjna dla członków OIPiP

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi łączą nas zawarte umowy

X           Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

 

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, Polityka Ochrony Danych będzie modyfikowana. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00