Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Z opłaty w wysokości 50% kosztów kursu możne skorzystać jeden raz z roku kalendarzowym członek OIPiP w Gorzowie Wlkp., który regularnie opłaca składki członkowskie przez okres co najmniej jednego roku i nie zalega z płatnością w dniu rozpoczęcia kursu oraz w danym roku kalendarzowym:
nie otrzymał refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,
nie ukończył kursu organizowanego przez OIPiP w Gorzowie Wlkp.

100% kosztów kursu ponoszą uczestnicy niebędący członkami OIPiP w Gorzowie Wlkp. WAŻNE INFORMACJE

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych …. więcej

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem portalu https://medical.edu.pl/ … więcej

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2018r. dotyczący wyjaśnienia do komunikatu w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych … więcej

Informujemy, że warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie przez pielęgniarkę/położną zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, a z jego posiadania zwolnione są osoby posiadające:
1. tytuł specjalisty w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskany po 2001 r., 
2. zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego „Advanced Physical Assessment”,
3. dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest to spójny zintegrowany systemu gromadzący i przetwarzający dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiający efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w Systemie Monitorowania Kształcenia … więcej

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:
· (22) 492 50 19,
· (22) 203 27 66,
· (22) 597 09 76,
· (22) 597 09 75.
 
Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych osób zajmujących się SMK:
 
Akceptacja kont użytkowników
95 7 296 784 wew. 24
 
Ośrodek Kształcenia 
95 7 296 784 wew. 28
512 133 102

REFUNDACJE KSZTAŁCENIA

Dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki członkowskie przez okres co najmniej 1 roku i nie zalegający z płatnościami w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia dofinansowanie wynosi 50% kosztów. 

Zgodnie z Regulaminem refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia  zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dofinansowania do kursu, szkolenia można skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym bez względu na rodzaj kształcenia. 

W przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanie przysługuje raz na pięć lat.

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA

Warunkiem prawidłowego przystąpienia do procesu rekrutacji i zakwalifikowania na kurs/szkolenie jest złożenie w terminie określonym przez organizatora wniosku za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia ….. więcej 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:
- założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/
- złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja zakładania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia ... więcej

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art.30 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”.

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) posiadają co najmniej 6- miesięczny staż pracy w zawodzie;
3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia za pośrednictwem SMK

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych reguluje:
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) … więcej
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1761) … więcej

PROGRAMY KSZTAŁCENIA 

Szczegółowe programy kształcenia obowiązujące od 19.08.2015 r. dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ….. więcej

Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych z dnia 24.10.2016 r. zawiera informacje jakie kursy specjalistyczne są warunkiem przystąpienia do egzaminu po ukończonym szkoleniu/kursie …. więcej

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy i rozporządzenia związane z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych … więcej

Komunikaty Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (dla uczestników) … więcej

ARCHIWUM PROJEKTÓW EFS

Archiwum projektów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna” …. więcej

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej” .… więcej

PLAN KURSÓW NA 2019 r.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Lp.

Nazwa kursu

Planowany termin rozpoczęcia kursu

Koszt kursu

 1

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek
i położnych

spotkanie organizacyjne 2 kwietnia 2019 r.

przy 25 osobach :

100 % - 430,00 zł.

50% - 215,00 zł.

rozpoczęcie zajęć
12 kwietnia 2019 r.

2

Kurs dokształcający Przymus Bezpośredni – Gorzów Wlkp.

rozpoczęcie zajęć
10-11 kwiecień 2019 r.

przy 30 osobach :

100 % - 120,00 zł.

50% - 60,00 zł.

3

Kurs dokształcający Przymus Bezpośredni – Międzyrzecz

rozpoczęcie zajęć
3-4 kwiecień 2019 r.

przy 30 osobach :

100 % - 120,00 zł.

50% - 60,00 zł.