Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

PLAN KURSÓW NA 2020 r.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Ośrodek Kształcenia działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na kursy/szkolenia, które będą realizowane w 2020 r.:

kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, koszt kursu przy 25 osobach: 100% - 430,00 zł,
50% -215,00 zł, kurs przewidywany na wrzesień 2020 r.

 

liczba miejsc od 25 do 35 osób, koszt kursu może ulec zmiana w zależności od liczby uczestników.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach proszone są o zgłaszanie się od poniedziałku  do piątku w godzinach 700 - 1500
do pracownika Ośrodka Kształcenia Pani Małgorzaty Paradowskiej tel. 95 729 67 84 wew. 27 lub 512 133 102.

 

Składanie wniosków na wszystkie kursy odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych). 

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:

- założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/

- złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja na stronie internetowej /www.oipip.gorzow.pl

Z opłaty w wysokości 50% kosztów kursu może skorzystać jeden raz z roku kalendarzowym członek OIPiP w Gorzowie Wlkp., który regularnie opłaca składki członkowskie przez okres co najmniej jednego roku i nie zalega z płatnością w dniu rozpoczęcia kursu oraz
w danym roku kalendarzowym:

nie otrzymał refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

nie ukończył kursu organizowanego przez OIPiP w Gorzowie Wlkp.

 

100% kosztów kursu ponoszą uczestnicy niebędący członkami OIPiP w Gorzowie Wlkp. ,oraz członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp.
nie  powyższych kryteriów.

WAŻNE INFORMACJE

Pole tekstowe: Najważniejsze komunikaty Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące kształcenia podyplomowego:

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu - zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego…...więcej 

Informujemy, że warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie przez pielęgniarkę/położną zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, a z jego posiadania zwolnione są osoby posiadające:

1. tytuł specjalisty w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskany po 2001 r.,

2. zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego „Advanced Physical Assessment”,

3. dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Pole tekstowe: Wykaz form kształcenia i szczegółowe programy kształcenia obowiązujące od 19.08.2015 r. na podstawie art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 576 z późn zm.)
szkolenia-specjalizacyjne….więcej
kursy-kwalifikacyjne…...więcej
Pole tekstowe: SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest to spójny zintegrowany systemu gromadzący i przetwarzający dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiający efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w Systemie Monitorowania Kształcenia … więcej

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:
· (22) 492 50 19, (22) 203 27 66, (22) 597 09 76, (22) 597 09 75.
 
Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych osób zajmujących się SMK:

Akceptacja kont użytkowników
95 7 296 784 wew. 24

REFUNDACJE KSZTAŁCENIA

 

Dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki członkowskie przez okres co najmniej 1 roku i nie zalegający
z płatnościami w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia
dofinansowanie wynosi 50% kosztów.

 

Zgodnie z Regulaminem refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia  zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dofinansowania do kursu, szkolenia można skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym bez względu na rodzaj kształcenia.

 

W przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanie przysługuje raz na pięć lat.

Pole tekstowe: WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA

Warunkiem prawidłowego przystąpienia do procesu rekrutacji i zakwalifikowania na kurs/szkolenie jest złożenie w terminie określonym przez organizatora wniosku za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia ….. więcej 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:
- założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/
- złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja zakładania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia ... więcej

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art.30 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”.

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) posiadają co najmniej 6- miesięczny staż pracy w zawodzie;
3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia za pośrednictwem SMK

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych reguluje:
ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 z późn. zm.) … więcej
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1761 z późn. zm.) … więcej
Pole tekstowe: ARCHIWUM PROJEKTÓW EFS

Archiwum projektów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna” …. więcej

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej” .… więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2020 poz. 581)…..więcej
Pole tekstowe: Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych…….więcej

Szanowni Państwo,

w ślad za komunikatem opublikowanym w dniu 18 marca br. dot. rozpoczętego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) procesu wdrażania nowego narzędzia logowania do systemów/rejestrów medycznych tj. Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ), informujemy, iż na dzień 23 kwietnia br. zaplanowano przeniesienie na e-PLOZ procesu logowania dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Zmiana ta została zaplanowana do przeprowadzenia w przerwie technicznej trwającej w godzinach 21.30 – 23.00, co związane jest
z przerwą w dostępie do systemu.

Powyższe oznacza, że po przeprowadzeniu przedmiotowej zmiany użytkownicy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych będą mieli możliwość logowania do ww. systemu wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PLOZ.

Migracji do nowej platformy e-PLOZ poddane zostaną konta użytkowników SMK natomiast dotychczasowe hasło wykorzystywane przy logowaniu za pośrednictwem platformy P2SA nie zostanie zmigrowane.

W związku z tym każdy z użytkowników SMK, który po zmianie sposobu logowania na e-PLOZ będzie chciał zalogować się do systemu, będzie musiał nadać sobie nowe hasło korzystając z opcji Przypomnij mi hasło / Nie pamiętam hasła.

Od dnia przeniesienia procesu logowania ww. systemów na e-PLOZ nie możliwe będzie również logowanie do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w terminie późniejszym w ramach kolejnych prac rozwojowych nad e-PLOZ.

W celu ułatwienia przejścia przez proces zmian, na stronie logowania e-PLOZ: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ opublikowany został dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz instrukcja, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces logowania.

Informujemy jednocześnie, że CSIOZ dokłada wszelkich starań, żeby proces zmiany systemu logowania przebiegł sprawnie.

Powyższa informacja wysłana została automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod nr 19 457.

Pozdrawiamy Zespół

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pole tekstowe: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących:

a)      w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę 
na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.
Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego….więcej
 
b)      w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.
Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego…więcej
 Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: sekretariat@ckppip.edu.pl.