Pole tekstowe: Pole tekstowe: Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 08 października 2015 r.
w sprawie: opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
Pole tekstowe: Propozycja średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, 
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych, w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.
Pole tekstowe: Porozumienie z dnia 23 września 2015r. pomiędzy OZZPiP, NRPiP i MZ 
Pole tekstowe: Pielęgniarki i Położne w żłobkach oraz domach pomocy społecznej 
Pole tekstowe: Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek opieki długoterminowej 
Pole tekstowe: Pielęgniarki stacji sanitarno – epidemiologicznych 
Pole tekstowe: Obecny minister zdrowia podtrzymuje ustalenia dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
Pole tekstowe: Pismo w sprawie stosowania przepisów określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów (Dz.U. poz. 1400 ze zm.), wobec pielęgniarek i położnych, które występują w roli świadczeniodawców 
Pole tekstowe: Pismo w sprawę realizacji przepisów związanych z przekazaniem dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym udzielającym świadczeń w środowisku nauczania 
Pole tekstowe: Pismo w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i próżnych pracujących 
w poz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: korespondencja NRPiP, MZ i NFZ  w sprawie ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych  

-	odpowiedz na Ministerstwa Zdrowia na pismo z dnia 4 marca br.

-	pismo do Departamentu Ubezpieczania Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia

-	pismo do Ministra Zdrowia
Pole tekstowe: W odpowiedzi na Apel z dnia 6 czerwca 2016 r., skierowany do Pani Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej - pismo z dnia 6 czerwca 2016
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej
Pole tekstowe: Harmonogram postępowania w sprawie rozdzielenia kolejnej raty podwyżek dla pielęgniarek i położnych – za okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Pole tekstowe: Departament pielęgniarek i położnych uprzejmie informuje, iż wielu świadczeniodawców nie dopełniło obowiązku zgłoszenia zamian danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów NFZ ……… więcej
Pole tekstowe: Zarządzenia Nr 50 Prezesa Narodowego .Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w którym zawarty jest wzrost finansowania świadczeń lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65rż i powyżej 65lat, uprzejmie przypominam, że w uzasadnieniu projektu cyt. zarządzenia powyższy wzrost podyktowany był min. potrzebą zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016r. 
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Odpowiedź  Ministra Zdrowia na nasze pismo dot. potwierdzenia wykonania przez Rząd RP zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia z dnia 23 września 2015 roku 
Pole tekstowe: Uchwała Nr 234/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku 
Pole tekstowe: Korespondencję z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzęń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. 
Pole tekstowe: Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia dotyczące realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych 
Pole tekstowe: Odpowiedz Ministra Zdrowia na pismo NIPIP w sprawie realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
Pole tekstowe: stanowiska nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.