SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz -  Przewodnicząca ORPiP

2. Beata Dunal -  Wiceprzewodnicząca ORPiP

3. Dorota Górecka -  Wiceprzewodnicząca ORPiP

4. Elżbieta Majdańska - Sekretarz ORPiP

5. Bogusława Czubiniak - Skarbnik ORPiP

 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

1. Halina Kąkolewska

2. Alina Hoffmann

3. Izabela Marciak

4. Iwona Szczerbo

5. Alicja Świątek

6. Anna Duczapska

7. Elżbieta Sabik

8. Gabriela Ceranowicz

9. Grażyna Dziak

10. Elżbieta Maciantowicz

 

SKŁAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz  Przewodnicząca

2. Beata Dunal  — Wiceprzewodnicząca

3. Dorota Górecka — Wiceprzewodnicząca

4. Bogusława Czubiniak — Skarbnik                        

5. Elżbieta Majdańska  — Sekretarz   

6. Halina Kąkolewska  — Członek     

7. Gabriela Ceranowicz — Członek

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NA 2018 ROK

 

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Okręgowa Rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

· wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;

· stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;

· prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;

· powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;

· prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

· składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

· współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

POSIEDZENIE

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

ORPiP

3 marca

SOBOTA

ORPiP

21 czerwca

CZWARTEK

ORPiP

20 września

CZWARTEK

ORPiP

15 grudnia

SOBOTA

POSIEDZENIE

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

PREZYDIUM ORPiP

4 stycznia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

1 luty

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

3 marca

SOBOTA

PREZYDIUM ORPiP

5 kwietnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

10 maja

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

4 czerwca

PONIEDZIAŁEK

PREZYDIUM ORPiP

3 lipca

WTOREK

PREZYDIUM ORPiP

2 sierpnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

6 września

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

4 października

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

8 listopada

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

15 grudnia

SOBOTA