1. Marta Powchowicz -  Przewodnicząca ORPiP

2. Dorota Górecka –Wiceprzewodnicząca ORPiP

3. Beata Dunal –Wiceprzewodnicząca ORPiP

4. Elżbieta Majdańska—Sekretarz ORPiP

5. Bogusława Czubiniak - Skarbnik ORPiP

 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

1. Alina Hoffmann

2. Izabela Marciak      

3. Iwona Szczerbo                                              

4. Halina Kąkolewska                                                                                                            

5. Alicja Świątek

6. Anna Duczapska

7. Elżbieta Sabik

8. Gabriela  Ceranowicz

9. Grażyna Dziak                                                .

10. Elżbieta Maciantowicz                   

 

SKŁAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Beata Dunal  — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. Dorota Górecka — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych    

4. Bogusława Czubiniak — Skarbnik                        

5. Elżbieta Majdańska  — Sekretarz   

6. Halina Kąkolewska  — Członek Prezydium          

7. Gabriela Ceranowicz — Członek Prezydium

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NA 2018 ROK

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

PREZYDIUM ORPiP

4 stycznia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

1 luty

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

3 marca

SOBOTA

PREZYDIUM ORPiP

5 kwietnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

10 maja

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

4 czerwca

PONIEDZIAŁEK

PREZYDIUM ORPiP

3 lipca

WTOREK

PREZYDIUM ORPiP

2 sierpnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

6 września

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

4 października

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

8 listopada

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

15 grudnia

SOBOTA

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NA 2018 ROK

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

 

 

 

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Okręgowa Rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 

· wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;

· stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;

· prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;

· powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;

· prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

· składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

· współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

POSIEDZENIE

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

ORPiP

3 marca

SOBOTA

ORPiP

21 czerwca

CZWARTEK

ORPiP

20 września

CZWARTEK

ORPiP

15 grudnia

SOBOTA