Pole tekstowe: Wniosek do przeszkolenia po 5 letniej przerwie — Pobierz

Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (DZ.U. z 2016 r., poz.1251) Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,
a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek
 i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej
do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Czas trwania przeszkolenia

Przeszkolenie, odbywane zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), na podstawie zatwierdzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych programu przeszkolenia w przypadku niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich
 6 lat,
nie może trwać krócej niż trzy miesiące i nie dłużej niż sześć miesięcy.

Czas trwania przeszkolenia ustala okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub jej prezydium, po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym - indywidualnie dla każdego wnioskodawcy - w zależności
od długości okresu niewykonywania zawodu:

Okres niewykonywania zawodu obejmujący: powyżej 5 do 10 lat – przeszkolenie
w wymiarze nie mniej niż 3 miesiące,

okres niewykonywania zawodu, powyżej 10 do 15 lat – przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 4 miesiące,

okres niewykonywania zawodu, powyżej 15 do 20 lat – przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 5 miesięcy,

okres niewykonywania zawodu, powyżej 20 lat – przeszkolenie w wymiarze 6 miesięcy.

 

 

 

Pole tekstowe: Uchwała nr 48/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.02.2016 r. w sprawie programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Załącznik do Uchwały nr 48/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę
lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
Pobierz

Pole tekstowe: Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej — Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.