Rozporządzenia Ministra Zdrowia:

Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania — (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
— (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą — (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
— (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej — (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146)
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
 i położnych — (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761)
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1545)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania 
o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1106)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016  r. w sprawie stażu adaptacyjnego 
dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1792)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 817)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 Nr 247 poz. 2481)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 497)
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U rok 2017 poz. 1975)
Pole tekstowe: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 909)